Vedtekter

for Norges Buejegerforbund
(sist oppdatert 2018)

 

§1
ORGANISASJONENS NAVN

Organisasjonens navn er Norges Buejegerforbund (NBJF).
Norges Buejegerforbund er en partipolitisk nøytral, landsomfattende organisasjon som samler buejaktinteresserte enkeltindivider og klubber for å fremme organisasjonens formål.

 

§2
FORBUNDETS FORMÅL

Forbundets formål er å være ett forbund for jakt og friluftsinteresserte bueskyttere og skal ivareta medlemmenes interesse for buejakt i enhver henseende, og forholdet til landets myndigheter, samt:

 1. Arbeide for å legalisere pil og bue som jaktvåpen i Norge.
 2. Å arbeide for øket forståelse for pil og bue som jakt og sportsvåpen.
 3. Å arbeide for øket forståelse av viltpleie og større forståelse for begrepet human jakt.
 4. Å arbeide for, og administrere en sertifikatordning for buejegere med en praktisk og teoretisk prøve. Hensikten er å garantere ett minimum av praktisk og teoretisk kunnskap av våre buejegere og for på denne måte i størst mulig grad å forhindre uhell og andre utilsiktede hendelser.
 5. Å arbeide for felles arrangement i form av jaktturer til steder hvor dette til enhver tid er lovlig, jaktstikonkurranser, sosialt samvær og andre arrangementer som gir den enkelte øket kunnskap og forståelse for buejakt.
 6. Å samarbeide med andre organisasjoner og forbund som kan øke interesse og forståelse for jakt med pil og bue.

 

§3
MEDLEMSKAP I FORBUNDET

Forbundet består av:

 1. Tilsluttede klubber, hvis vedtekter er i overensstemmelse med forbundets formål og vedtekter, og er godkjent av Forbundsstyret.
 2. Direktemedlemmer.
 3. Æresmedlemmer i NBJF. Som æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort seg særlig fortjenestefull innsats for fremme av forbundets formål. Æresmedlemmer utnevnes av Årsmøtet etter forslag fra styret eller 1/4 av medlemmene. For utnevnelse kreves 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Æresmedlem betaler ikke medlemskontingent, men har stemmerett.

 

§4
OPPTAK I FORBUNDET

Klubber som ønsker opptak i NBJF sender søknad om dette til NBJFs styre sammen med klubbens vedtekter. Styret vil behandle søknaden ved første styremøte. Ved avslag på grunn av avvikende vedtekter, kan klubben søke på nytt med eventuelle endringer i vedtektene.
Avslag kan ankes til årsmøtet.

 

§5
LOKALE KLUBBER

 1. En lokal klubb må stå tilsluttet forbundet med minst fem betalende medlemmer i NBJF. Lokale klubber arbeider innen sitt område for forbundets formål og er forpliktet til å støtte forbundets virksomhet. De har plikt til å arbeide for forbundets interesser i sitt geografiske område samt bistå med råd og uttalelser i saker av betydning for organisasjonen.
 2. De tilsluttede klubber skal innen 31. mars sende forbundet beretning om virksomheten, samt referat fra årsmøtet med ajourført liste over tillitsvalgte.
 3. Tilsluttede klubbers vedtekter skal inneholde bestemmelser om at medlemmer som er dømt for brudd på jaktlovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd skader organisasjonen, kan suspenderes eller ekskluderes. I tilfeller der slike bestemmelser mangler gjelder NBJFs vedtekter.
  Forbundsstyre kan suspendere eller ekskludere medlemmer som ikke etterlever organisasjonens vedtekter og formål, eller som på annen måte skader organisasjonen.
  Eksklusjon kan ankes til årsmøte.
  En suspensjon eller eksklusjon fattet av en klubb gjelder medlemskapet i klubben. Klubbvedtaket skal oversendes forbundsstyret for vurdering og beslutning hvorvidt avgjørelsen skal gjelde for hele organisasjonen.
 4. NBJF kan ikke kreve kontingent av lokallagene.
 5. Lokallag fastsetter selv sin kontingent. Slik lokal kontingent gjelder lokal tilknytning og kommer i tillegg til den alminnelige kontingent til NBJF. Lokallag årsmøte vedtar kontingent for sitt organisasjonsledd.

 

§6
DIREKTEMEDLEMMER

 1. Enhver person med god vandel, og som kan akseptere og etterleve forbundets formålsparagrafer vil kunne opptas som medlem av NBJF.
 2. Ethvert medlem forplikter seg til å følge NBJFs til enhver tid gjeldende regler samt til i praktisk arbeide å være behjelpelig i den utstrekning det er mulig, med å hjelpe til i styre og stell og ved stevner og arrangementer.
 3. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
 4. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i NBJF og skal strykes fra forbundets medlemsliste.
  NBJF kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

§7
FORBUNDETS ORGANER ER:

* Årsmøtet
* Forbundsstyret

 

§8
ÅRSMØTET

 1. Årsmøtet er NBJFs høyeste myndighet.
 2. Det skal avholdes årsmøte hvert år. Senest 1. juli etter skriftlig innkallelse med minimum 4 ukers varsel. Med lovlig innkallelse menes også innkallelse via medlemsbladet Buejegeren, eller forbundets hjemmeside på Internett.
 3. Innkallelsen skal inneholde dagsorden med følgene punkter:
  a) Valg av dirigent.
  b) Beretning.
  c) Godkjennelse av regnskap.
  d) Ansvarsfrihet for styret.
  e) Valg av nytt styre.
  f) Valg av revisor.
  g) Valg av valgkomité.
  h) Forslag.
  i) Eventuelt.
  Samt angivelse av møteplass, dato og tid.
 4. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret eller etter ønske fra 1/4 av medlemmene med 4 ukers varsel. Innkallelsen skal inneholde møteplass, dato, tid, dagsorden og grunnen for det ekstraordinære årsmøte.
 5. Forslag som skal behandles på årsmøte skal være innsendt 2 uker før årsmøte avholdes.
 6. Ethvert lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig, uansett hvor mange stemmeberettiget medlemmer som møter.
 7. Stemmeberettiget er alle medlemmer med gyldig medlemskap i NBJF. (Dette gjelder inntil antallet eventuelt må reduseres av plasshensyn). Når det gjelder familiemedlemskap er det kun det fullt betalende hovedmedlemmet som har stemmerett på årsmøtet.
 8. Fullmakter til årsmøtet må være innsendt til forbundet senest 12 timer før årsmøtet avholdes.
 9. Forslag som er oppe til avstemming på årsmøte avgjøres på følgene måte:
  * Lover og vedtekter: Ved simpelt flertall.
  * Regelforandringer og praksis/utdanning: Ved simpelt flertall.
  * Oppløsning av NBJF: Ved 3/4 flertall.

Inhabilitet

 1. En tillitsvalgt i et organisasjonsledd eller et ordinært medlem er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
  * når vedkommende selv er part i saken.
  * når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
  * når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
  * når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 2. Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

 

§9
ÅRSMØTET SKAL

 1. Godkjenne innleverte fullmakter.
 2. Behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden. På dagsorden skal alltid stå behandling av beretning og regnskaper for året som har vært, samt rullerende handlingsprogram for neste periode.
 3. Velge ett styre som sitter i 2 år og styret består i dag av; leder, nestleder, kasserer, sekretær, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Årsmøtet står fritt til å skifte ut medlemmer av styret som ikke måtte være på valg.
 4. Velge valgkomité bestående av 3 medlemmer, geografisk fordelt.
  Valgkomiteen rullerer på 3 år der den som har sittet lengst er leder. Det velges ett nytt medlem pr. år. Leder går av, nr. 2 rykker opp.
 5. Velge revisor.
 6. Foreta eventuelle endringer i vedtektene for forbundet. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall.
 7. Fastsette rammene for kontingenten.

 

§10
FORBUNDSSTYRET
Forbundsstyret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Om redaktør av Buejegeren samt webredaktøren ikke er medlem av styret har de adgang til styremøter, men har ikke stemmerett. Ved leder eller nestleders forfall, velger møtet selv en leder blant styremedlemmene.

 

§11
FORBUNDSSTYRETS FORRETNINGSORDEN
Forbundsstyret holder møte så ofte den foreliggende saksmengde krever det, eller når lederen eller minst 2 styremedlemmer forlanger det. Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer (varamedlemmer) er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Protokoll fra styremøter skal føres og gjøres tilgjengelig for forbundets medlemmer.

 

§12
FORBUNDSSTYRETS PLIKTER
Forbundsstyret skal:

 1. Representere forbundet, utøve den administrative myndighet, håndheve vedtektene og ivareta forbundets anliggender utad overfor de tilsluttede klubber. Disse skal holdes underrettet om viktige avgjørelser i forbundsstyret.
 2. Legge forholdene til rette for å verve nye medlemmer og eventuelt danne lokalforeninger, herunder utarbeide mønstervedtekter for foreninger.
 3. Oppmuntre til samarbeid mellom lokalforeninger og enkelt medlemmer.
 4. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for forbundet. Saker av vesentlig prinsipiell betydning bør forelegges Årsmøtet hvis mulig.
 5. Ivareta NBJFs løpene gjøremål som:
  * Kasse/regnskap.
  * Sekretariat/korrespondanse med myndigheter og andre forbund.
  * Ajourføring av medlemslister.
  * Teknisk oppfølging på utstyrssiden.
  * Styret gis fullmakt til å delegere oppgavene til den de måtte finne riktig til oppgaven, samt og utnevne utvalg som de finner nødvendig.
 6. Styret fremlegger revidert regnskap og årsberetning ved det ordinære årsmøte.
 7. Beramme ordinære og eventuelle ekstraordinære årsmøter.
 8. Vedta forbundets driftsbudsjett for kommende år.
 9. Påse at tidsskriftet redigeres i overensstemmelse med forbundets prinsipper.

 

§13
TEGNINGSRETT
NBJF forpliktes i alle eksterne forhold av formannens underskrift, eller 2 av styremedlemmene i fellesskap.

 

§14
REGNSKAP
Styret sørger for at det holdes regnskap av inntekter og utgifter.
Regnskapet skal revideres av en uavhengig person som ikke kan være medlem av styret. Revisor utnevnes fortrinnsvis av årsmøtet.

 

§15
KONTINGENT
Årsmøtet bestemmer medlemskontingentens størrelse.

 1. Kontingent og lisensavgift brukes til nødvendige utgifter i den vanlige drift, PR, medlemsavgifter for assosierte medlemskap, og nødvendige reiser og representasjon.
  Styret er bemyndiget til å disponere midlene etter beste skjønn.
 2. Regnskapsåret følger kalenderåret.
 3. Regnskap revideres av den utnevnte revisor.
 4. Æresmedlem betaler ikke medlemskontingent.
 5. Kontingenten dekker også medlemsbladet Buejegeren. Ved familiemedlemskap får hver husstand kun ett eksemplar av medlemsbladet.
 6. Kontingent forfaller til betaling senest 1. Januar hvert år.
  Medlemmer som melder seg inn etter 1. Juli betaler halv årskontingent.
 7. Medlemmer som unnlater å betale sin medlemskontingent mister retten til medlemsfordeler, og har ikke adgang til årsmøtet.
 8. Purring på uteblitt medlemskontingent sendes ut senest 1. Februar. Ved utsendelse av purring legges et gebyr på kr 50 til ordinær kontingent. Ved betaling av medlemskontingent etter 1. Februar betales ordinær medlemsavgift med tillegg av purregebyr.
  Betalingsfrist på purring er senest 1. Mars. Etter dette mister medlemmet sine medlemsrettigheter.

 

§16
LOKALLAG UTMELDING AV NBJF – LOKALLAGETS TAP AV
MEDLEMSSKAP
Lokallag som ønsker og tre ut av NBJF, sender melding om dette til forbundsstyret å anses trådt ut av NBJF 3 måneder etter at meldingen er mottatt. Underretning om at lag skal utmeldes av NBJF skal sendes til forbundsstyret 14 dager før lagets årsmøte behandler
saken.

 

§17
Oppløsning av NBJF
Forslag om oppløsning av NBJF kan bare behandles på ordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på saklisten. Blir forslaget vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte som avvikles tidligst 3 og senest 6 måneder senere. Blir vedtaket stadfestet av det ekstraordinære årsmøtet med minst 3/4 flertall, er NBJF besluttet oppløst. Dette årsmøtet beslutter samtidig disponeringen av NBJFs midler. Midlene skal brukes til formål relatert til jakt og friluftsliv.