Printing Press Piqselscom Id Sterz

Søknad om buejakt i Norge - Pressemelding

18.03.2020

Søknaden støttes av Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG.

Grunnen til at vi søker, er at vi mener tiden er inne for at også jegere og rettighetshavere til jakt i Norge skal få samme mulighet som våre naboland og resten av Europa. Målet med prøveordningen er å høste erfaringer, slik at man vil få nødvendig grunnlag for å gjeninnføre buejakt i Norge.

Norge er ikke et foregangsland på dette området. Jaktmetoden har vært godt etablert i Norden, Europa og verden forøvrig gjennom flere tiår. Våre naboland og Europa anerkjenner buejakt på lik linje med jakt med kruttvåpen. 

 

Vedlegg 1

(Link til PDF)
(Link til FACE, engelsk)

FACE representerer jegere i 36 land inklusiv de 28 EU landene. FACE har kommet med et dokument som bekrefter at de likestiller det å jakte med bue og rifle.

I Finland og Danmark har buejakt vært lovlig siden henholdsvis 1993 og 1991. Begge disse nordiske landene har også i 2017 etter grundig evaluering også oppgradert sin buejakt til å omfatte større vilt.

Finland er på størrelse med Norge når det gjelder innbyggertall og antall jegere. 2014 var det ca. 15 000 buejegere, noe som er forventet skal øke etter storviltjakt med pil og bue ble innført i 2017.

 

Vedlegg 2

(Link til PDF)

Finnish Wildlife Agency. Bowhunting in Finland 07.02.2014 «Ut fra et hensyn til dyrevelferden har ikke Finland observert at skadeskyting har vært et problem. Buejegere skader ikke flere dyr enn andre jegere. Buejakt er en sikker jaktmetode. Det er ikke registrert noen jaktulykke til nå, som er forårsaket av jakt med pil og bue.»

 

Vedlegg 3

(Link til PDF)

Miljø og Fødevareministeriet i Danmark publisert 01.09.2017 «Det har vært buejakt på blant annet rådyr siden 1999 og erfaringene viser at jakten er fullt ut etisk. Det skjer således ikke flere skadeskytinger ved buejakt enn ved riflejakt.»

I de overnevnte landene er buejakt akseptert hos allmenheten, som en human jaktform. I 2018 har Naturvårdsverket i Sverige foreslått nye forskrifter og vil tillate buejakt.

I prøveperioden vil hensynet til human jakt og dyrevelferd vektlegges sterkt. I søknaden foreslåes det at det skal kreves: Bestått jegerprøve, eget buejegerkurs med teoriprøve samt en årlig ferdighetstest i bueskyting og avstandsbedømning. Det vil også være krav til utstyr som skal brukes.

 

Vedlegg 4

(Link til PDF)

Allerede i 2012 etter at saken hadde vært på høring tilrådde Miljødirektoratet at det ble satt i gang en prøveordning med buejakt.

Gjenninnføres buejakt, vil jegere får muligheten til å høste av naturen på naturens premisser. Ser vi til våre naboland, vil antallet buejegere øke betraktelig ved gjeninnføring.

Buejakt forstyrrer ikke andre brukere av utmarka som turgåere, joggere, bær- og sopplukkere osv. Buejakt en miljøvennlig og støyfri jaktform. Ingen forurensning og egnet for bestandskontoll i nærheten av bebyggelse.

 

(Link til pressemelding som PDF)