Politisk spørreundersøkelse

14.08.2017

I 2017 sendte Norges Buejegerforbund ut en politisk undersøkelse til de største partiene, her kan du lese spørsmålene og svarene vi fikk.

Spørreundersøkelse om jakt med pil og bue

Det er stortingsvalg i år. I den forbindelse sendte vi de største politiske partier noen spørsmål om jakt med pil og bue. Vi valgte å ha få spørsmål og ikke for mye informasjon i selve brevet. Alle partier som vi sendte henvendelse til har gitt oss svar. Det var forskjellige linker de kunne gå inn på om de ville ha mer informasjon. Kort summert så var det noen partier som var positive og noen var negative. Som dere ser ut av svarene så er det også noen partier som skriver at dette har de greie på, men om en leser deres svar så ser en at de har lite greie på jakt med pil og bue og jakt generelt. Det blir nå vår jobb å informere de videre. Når jeg sier vår jobb så menes ikke bare styret sin jobb, men alle medlemmers jobb.

Når en leser svarene vi har fått så er det langt i fra umulig å få jakte med pil og bue i Norge i nær fremtid. Vi har flere partier med oss. Noen er uvitende til hvordan jakt med pil og bue foregår. Noen etterlyser dokumentasjon om dette er like effektivt og humant som jakt med annet våpen. Skaffer vi det så støtter de oss. Den dokumentasjonen håper vi også er klar i løpet av høsten/vinteren.

Vi kommer med mer informasjon om dette. Det er også veldig positivt for oss det som skjer i Finland for tiden. De tillater jakt med pil og bue på storvilt fra i høst. Norske myndigheter har fått dette med seg. Les svaret fra «ditt» parti. Påvirk partiet så godt du kan på lokalt plan. Jeg regner vel med at vi har velgere fra de fleste partier? Derfor vil dette bare gå en vei. Jakt med pil og bue i Norge. Ha et godt valg.


 

 

Her følger brevet som ble sendt ut og svarene fra de største politiske partier i Norge.

 Å få klarhet i hvor de forskjellige partiene står i spørsmål som er viktige for oss er ikke så lett. Derfor sender noen få spørsmål til dere som vi håper dere tar dere tid til å svare på.

Først litt om hvem vi er.

Norges Buejegerforbund ble stiftet i 1988 og er en interesseorganisasjon for norske jegere som ønsker å jakte med pil og bue i Norge. Forbundets overordnede mål er derfor å bidra til at slik jakt blir tillatt. 

Den ordinære norske jegerprøven danner basisopplæringen for alle som skal jakte i Norge. Dette vil også gjelde jegeren som velger pil og bue som jaktvåpen. Buejegeren vil i tillegg måtte gå gjennom en egen opplæring med spesiell fokus på pil og bue som jaktvåpen. Alle som skal jakte med pil og bue skal ha bestått buejegerprøven for å gå på jakt. Jakt med pil og bue er et anerkjent og utbredt jaktvåpen i stor deler av verden. I USA er jakt med pil og bue den jaktformen som øker mest.

Norges Buejegerforbund stiller seg til disposisjon for ytterligere informasjon om jakt med pil og bue.

 

Litt informasjon om våre nabolands status angående jakt med pil og bue:

 

Danmark. Buejakt tillatt.

Småvilt og rådyr kan jaktes. Det er krav til kinetisk energi og type pilspiss. Teorikurs med eksamen og praktisk skyteprøve. Skyteprøven må fornyes hvert 5. år.

 

Finland. Buejakt tillatt.

Småvilt og rådyr kan jaktes. Det er krav til kinetisk energi og type pilspiss. Teorikurs med eksamen og praktisk skyteprøve. Skyteprøven må fornyes hvert 5. år.

 

Sverige. Buejakt pr.dato ikke tillatt.

En begrenset forsøksjakt har blitt gjennomført.  Forsøksjakten viste gode resultater med hensyn på jegernes holdninger og jaktresultat. Det ble i hovedsak felt dåhjort og villsvin.

En rapport ble utarbeidet. Det svenske miljøverndepartementet har saken til vurdering.  En beslutning er forventet nær forestående.

 

Åland. Buejakt tillatt.

Småvilt og rådyr kan jaktes  

 

 

Spørsmål:

 

 1. Hvordan ser ?????? på utøvelsen av jakt i Norge slik den foregår pr. i dag? 

 

 1. Hvordan ser ??????? på at buejakt er lovlig i 2 av våre naboland?

 

 1. Dagens moderne buer er høyteknologiske våpen. Vet ???????? hvordan jakt med       moderne pil og bue foregår?

 

 1. Hvordan ser ???????? på at Norges buejegerforbund jobber for å få buejakt tillatt i Norge?

 

 1. Vil ????????? motarbeide, ønske velkommen eller stille seg nøytral til at jakt med pil og bue blir tillatt i Norge.

  

Informasjons linker om jakt med pil og bue. Se linker under.

http://www.nbjf.no                                          Norges buejegerforbund.

http://www.europeanbowhunting.org              European bowhunting federation.

https://www.fadb.dk/                                       Danske buejegerforbundet

http://www.bagjakt.org/                                  Svenske buejegerforbundet

http://www.jousimetsastys.fi/wp/english/        Finske buejegerforbundet.

http://www.europeanbowhunting.org/            European Bowhunting federation.

 

 

Pil og bue er et effektivt og humant jaktvåpen.

Buejakt er miljøvennlig og har ingen forurensning

Jakt med pil og bue er en sikker og trygg jaktform.

Dagens moderne jaktbuer er et høyteknologisk våpen.

 

 MVH.

Vidar Bjørnli, Norges Buejegerforbund.

 

 

SVAR FRA Senterpartiet

 

Hei, her har du et samlet svar på de fem spørsmålene fra Buejegerforbundet:

«Senterpartiet er tilhenger av at Norge gjennomføre et prøveprosjekt med buejakt i utvalgte områder i Norge. Det er viktig å vinne erfaringer med denne jaktmetoden, og vi merker oss det sterke engasjementet Norges Buejegerforbund har for denne saken. Vi må også legge vekt på de erfaringene som våre naboland har med denne typen jakt.»

Med vennlig hilsen

John Arne Hovstad Balto

Politisk rådgiver, Senterpartiets stortingsgruppe
 

 

SVAR FRA Høyre

Hei igjen

 

Høyre mener at enhver interesseorganisasjon selvsagt må få jobbe for sine interesser, og Norges buejegerforbund er ikke noe unntak i så måte. Vi er av den oppfatning at dagens regelverk for jakt i det store og hele er hensiktsmessig utformet, uten at vi i det siste har vurdert spørsmålet om å jakt med pil og bue spesifikt. Vi har dog ingen planer om å vurdere slike endringer i regelverket i den umiddelbare fremtid.

Mvh

Lasse

 

SVAR FRA AP.

 1. Hvordan ser Arbeiderpartiet på utøvelsen av jakt i Norge slik den foregår pr. i dag?

Norge har lange tradisjoner for jakt og fangst og Arbeiderpartiet ønsker å videreføre dette innenfor bærekraftige og dyreetiske rammer. Derfor er det viktig at all jakt skal være human. Dette innebærer blant annet av dyr ikke skal bli utsatt for unødige lidelser. Human jakt og fangst har, i likhet med sikkerhet, stått sentralt i den obligatoriske jegeropplæringa. For å kunne jakte eller drive fangst må man bestå en jegerprøve og være registrert i jegerregisteret samt ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår.

Alt vilt er i utgangspunktet fredet i Norge, men det er åpnet for jakt på et utvalg arter som anses å produsere et høstingsverdig overskudd. Arbeiderpartiet mener naturmangfoldloven og Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst ivaretar rammene og en bærekraftig forvaltning og jakt på vilt i Norge.

 1. Hvordan ser Arbeiderpartiet på at buejakt er lovlig i 2 av våre naboland?

Vi mener det er opp til det enkelte land å vurdere.

 1. Dagens moderne buer er høyteknologiske våpen. Vet Arbeiderpartiet hvordan jakt med moderne pil og bue foregår?

Ja vi er godt kjent med denne jaktformen.

 1. Hvordan ser Arbeiderpartiet på at Norges buejegerforbund jobber for å få buejakt tillatt i Norge?

Arbeiderpartiet ønsker ikke å tillate forsøk med buejakt i Norge. Både Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet sa nei til et forsøk med buejakt og i 2014. Vi legger vekt på Mattilsynets faglige vurderinger om at et forsøk med nye metoder for avliving av dyr bør ha til hensikt å bedre dyrevelferden sammenlignet med eksisterende metoder. Det er viktig at dyrevelferdslovens bestemmelse om at dyr skal beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger ivaretas.

Vi mener at et forsøk med denne jaktformen, ikke vil bedre dyrevelferden, og kan i verste fall føre til en forverring. Det foreligger verken samfunnsmessige eller vitenskapelige hensyn som oppveier de ulempene som forsøksdyrene ble utsatt for.

 1. Vil Arbeiderpartiet motarbeide, ønske velkommen eller stille seg nøytral til at jakt med pil og be blir tillatt i Norge.

Arbeiderpartiet ønsker ikke å tillate jakt med pil og bue i Norge.

 

Vennlig hilsen

 

Marianne Seip

Politisk rådgiver Aps stortingsgruppe

 

 

SVAR FRA Fremskrittspartiet

 1. Hvordan ser Fremskrittspartiet på utøvelsen av jakt i Norge slik den foregår pr. i dag? 

 

Svar:

Fremskrittspartiet er opptatt av en kunnskapsbasert forvaltning av både storvilt og småvilt i Norge.

Fremskrittspartiet ønsker å opprettholde lokal forvaltning av vilt.

Fremskrittspartiet er opptatt av en mest mulig human avliving av vilt ved jakt uavhengig av jaktmetode.

Dette for å unngå skadeskyting, noe som kan medføre at dyr lider unødvendig.

Derfor var Fremskrittspartiet med på å oppheve blyhaglforbudet ved jakt da vi mente blyhagl var en mer effektiv ammunisjon for avliving av vilt enn alternativene.

 

 

 1. Hvordan ser Fremskrittspartiet på at buejakt er lovlig i 2 av våre naboland?

 

Svar:

Fremskrittspartiet registrerer at Danmark og Finland tillater jakt med pil og bue, men kjenner ikke til omfanget av denne type jakt ei heller om kunnskapsinnhenting fra denne type jakt eller evaluering av en slik ordning.

 

 

 1. Dagens moderne buer er høyteknologiske våpen. Vet Fremskrittspartiet hvordan jakt med moderne pil og bue foregår?

 

Svar:

Da ordningen med jakt med pil og bue ikke er tillatt i Norge, har ikke Fremskrittspartiet førstehåndskjennskap til denne form for jakt.

 

 

 1. Hvordan ser Fremskrittspartiet på at Norges Buejegerforbund jobber for å få buejakt tillatt i Norge?

 

Svar:

Uavhengig av om vi deler Norges Buejegerforbund sitt syn og mål, så er Fremskrittspartiet opptatt av at enhver aktør, så vel privatperson, bedrift eller organisasjon, skal kunne stå fritt til å kunne fremme sin sak så lenge denne ikke bryter med grunnlov, grunnleggende menneskerettigheter eller folkeretten.

 

 

 1. Vil Fremskrittspartiet motarbeide, ønske velkommen eller stille seg nøytral til at jakt med pil og bue blir tillatt i Norge.

 

Svar:

Fremskrittspartiet mener at buejakt, sammen med andre jaktformer, bør ses i sammenheng med den alminnelige forståelsen og aksept for jakt i befolkningen.

Fremskrittspartiet registrerer at daværende Direktoratet for naturforvaltning (nå en del av Miljødirektoratet) i 2012 tok til orde for et treårig prøveprosjekt for jakt med pil og bue. Fremskrittspartiet er ikke fremmed for å vurdere en prøveordning for å skaffe mer kunnskap om denne jaktformen. I denne sammenheng bør en vurdere eventuelle begrensninger i ordningen, herunder vurdere om prøveordningen bare skal gjelde enkelte arter, et begrenset antall jegere eller et begrenset geografisk område.

 

 

Med hilsen

 

 

Kjell Tore Wirum

Politisk rådgiver – Energi- og miljøfraksjonen

Political adviser – Energy and the Environment

 

Fremskrittspartiets stortingsgruppe

Progress Party parliamentary Group

 

 

SVAR FRA MDG.

 1. Hvordan ser MDG på utøvelsen av jakt i Norge slik den foregår pr. i dag? De Grønne vil ha en helhetlig revidering av forskriftene som regulerer jakt- og fangstmetoder for å sikre dyrevelferden i jakt. I tillegg ønsker vi en mer miljøvennlig jakt uten f.eks. bruk av blyhagl. Ellers kan jakt være både god naturforvaltning og matauk i form av begrensa beskatning av bærekraftige bestander. 

 

 1. Hvordan ser MDG på at buejakt er lovlig i 2  av våre naboland? MDG følger alltid nøye med på sammenlignbare lands lover og forskrifter for bruk og vern av naturen.

 

 1. Dagens moderne buer er høyteknologiske våpen. Vet MDG hvordan jakt med moderne pil og bue foregår? Ja, vi sørger alltid for å være oppdaterte på relevante områder, og naturvern og -bruk er et høyt prioritert område for oss.

 

 1. Hvordan ser MDG på at Norges buejegerforbund jobber for å få buejakt tillatt i Norge? Alle interesseorganisasjoner må få jobbe for sin sak. Sivilsamfunnet er en viktig hjørnestein i norsk demokrati.

 

 1. Vil MDG motarbeide, ønske velkommen eller stille seg nøytral til at jakt med pil og bue blir tillatt i Norge. MDG ønsker ikke jakt med pil og bue i Norge. Jakt innebærer avlivning av dyr og vi mener ikke det er rom for et mangfold av metoder akkurat i denne delen av jakta. Her skal alltid mest effektive metode velges. Jaktrifla har én stor fordel foran bua med at den også innebærer en stor anslagskraft ved treff på dyret, som dør momentant ved treff i lungeregionen. En pil kan aldri oppnå samme anslagskraft, og vil i hovedsak basere seg på at dyret dør utelukkende ved utblødning. Dette kan ta noe lengre tid.  

 

 


Vennlig hilsen,

Anders Skyrud Danielsen,
Politisk rådgiver
Miljøpartiet De Grønne

 

 

SVAR FRA SV

Beklager sent svar fra oss i SV på deres spørsmål om buejakt! Her kommer de endelig:

 1. Hvordan ser SV på utøvelsen av jakt i Norge slik den foregår pr. i dag? 

 SV har ikke programfestet å gjøre noen store endringer i regelverket for jakt slik det foregår i dag. Vi mener jakt har en viktig funksjon for bestandsregulering, og er opptatt av å tilrettelegge for jakt på en god måte. Vi mener imidlertid at dyrevelferdshensyn må være styrende for måten jakt reguleres på.

 1. Hvordan ser SV på at buejakt er lovlig i 2  av våre naboland?

 SV er skeptiske til at buejakt innføres i Norge. Vi merker oss utviklingen i våre naboland, men mener fortsatt at argumentene mot buejakt står sterkt, og at tillatelsen for buejakt også møtte motstand i  våre naboland.

 1. Dagens moderne buer er høyteknologiske våpen. Vet SV hvordan jakt med moderne pil     og bue foregår?

 Vi er godt informert om hvordan jakt med pil og bue foregår, men lener oss hovedsakelig på synspunktene til ulike eksperter og fagpersoner for beskrivelser av måten jakten foregår og dens konsekvenser.

 1. Hvordan ser SV på at Norges buejegerforbund jobber for å få buejakt tillatt i                         Norge?

 SV mener at Norges buejegerforbund, som alle andre organisasjoner står fritt til å fronte sine standpunkt om hvordan reglene for jakt bør endres, og ser frem til konstruktive diskusjoner om dette, dersom det skulle komme et forslag om å endre regelverket.

 1. Vil SV motarbeide, ønske velkommen eller stille seg nøytral til at jakt med pil og bue blir     tillatt i Norge.

SV har ikke programfestet et standpunkt på dette, men vi støtter i utgangspunktet det som er dagens regelverk, som innebærer at det er forbudt. Det er større fare for skade på dyr med pil og bue enn med andre våpen. Det har også vært spørreundersøkelser som viser at kun et lite mindretall er positive til å gjøre jakt med pil og bue lovlig i Norge.

 

Kristian Takvam Kindt

 

SVAR FRA Venstre

 1. Hvordan ser Venstre på utøvelsen av jakt i Norge slik den foregår pr. i dag? 

Venstre forutsetter at jakt i Norge foregår etter gjeldende lov og regelverk, inkludert dyrevelferdsloven, og har ikke politikk på endring av regelverket rundt jakt. Jakt og fiske er viktig for forvaltning av bestandene, som rekreasjon og for turisme og næringsvirksomhet. Venstre vil legge til rette for at flere kan bruke naturen.

 1. Hvordan ser Venstre på at buejakt er lovlig i 2  av våre naboland?

Venstre har ingen mening om dette, og legger til grunn at våre naboland kan begrunne sine politiske valg selv. 

 1. Dagens moderne buer er høyteknologiske våpen. Vet Venstre hvordan jakt med                    moderne pil og bue foregår?

Et politisk parti består av et mangfold av medlemmer og tillitsvalgte med kompetanse på en rekke forskjellige områder. Vårt politiske program vedtas av et landsmøte bestående av nesten 300 delegater. Utover dette får politiske partier tilfang av store mengder faktainformasjon som vi mottar i møter og forsendelser fra ulike interesseorganisasjoner som for eksempel Norges buejegerforbund. Hvis Norges buejegerforbund mener at det er kompetansehull blant norske politiske partier, tar vi gjerne imot ytterligere informasjon.

 1. Hvordan ser Venstre på at Norges buejegerforbund jobber for å få buejakt tillatt i                 Norge?

Det har Norges buejegerforbund full anledning til. For Venstre er det helt grunnleggende at alle mennesker har rett til å ytre seg og søke oppslutning for sine standpunkter. Et levende demokrati forutsetter et mangfold av organisasjoner med ulike meninger, og en levende debatt.

 1. Vil Venstre motarbeide, ønske velkommen eller stille seg nøytral til at jakt med pil og bue      blir tillatt i Norge.

Venstre setter dyrevelferd i høysetet, og mener at jakt og fiske er viktig for forvaltning av bestandene. Sammenlignet med «vanlig» jakt er det ikke noe iboende galt i buejakt. Så lenge dyrevelferden blir ivaretatt, så har ikke Venstre noe imot buejakt. Dersom det derimot viser seg at buejakt fører til mer lidelse, så vil Venstre ikke åpne for dette. Inntil videre legger vi til grunn at Miljøverndepartementet på faglig grunnlag har avvist å åpne opp for buejakt på grunn av økt risiko for skadeskyting. Da ligger bevisbyrden på dem som mener at dette ikke stemmer.

 

 

Med venleg helsing

Kjartan Almenning
Politisk rådgjevar
Venstres stortingsgruppe

 

 

 

SVAR FRA KRF

Hei!

 

Hvorvidt det skal åpnes for jakt med pil og bue i Norge, har ikke vært gjenstand for behandling i partiets organer. Svarene nedenfor vil dermed måtte ha det som forbehold.

 

Spørsmål:

 1. Hvordan ser KRF på utøvelsen av jakt i Norge slik den foregår pr. i dag?

KrFs svar: Det er vårt inntrykk av jaktutøvelsen i Norge jevnt over er god, og at jegerne i det alt overveiende opptrer forsvarlig. God opplæring, krav til skyteferdigheter og fokus på god jaktmoral over lang tid, har vært vesentlig. Dette må fortsette og man kan alltid bli bedre. Jakt på ville dyr er utfordrende og stiller krav til både ferdigheter og holdninger. Men så gir det også god naturressursforvaltning, gode friluftsoppvelser og er en viktig arena for samhold og samhandling. 

 

 1. Hvordan ser KRF på at buejakt er lovlig i 2 av våre naboland?

KrFs svar: Det ser vi som interessant og en mulighet for å innhente kunnskap og erfaring som kan være viktig for den norske debatten om spørsmålet.

 

 1. Dagens moderne buer er høyteknologiske våpen. Vet KRF hvordan jakt med moderne pil og bue foregår?

KrFs svar: Så vidt vi vet, har ingen av våre jegere detaljert kunnskap om moderne buejakt, men vi er selvsagt klar over at mye har skjedd også på denne fronten. Vi antar at spørsmålet er ment retorisk, og kan kvittere ut at vi har fått med oss at både buer, piler og pilspisser har hatt en betydelig utvikling.

 1. Hvordan ser KRF på at Norges buejegerforbund jobber for å få buejakt tillatt i Norge?

KrF svar: At en frivillig organisasjon arbeider for sin sak, ser vi både på som naturlig og demokratisk viktig.

 

 1. Vil KRF motarbeide, ønske velkommen eller stille seg nøytral til at jakt med pil og bue blir tillatt i Norge.

KrFs svar: KrF vil legge til grunn at all jaktutøvelse kan skje på en så human måte som overhodet mulig. Hvis spørsmålet kommer til behandling, vil dette være vårt utgangspunkt, og hvis det legges fram materiale som viser at dette er forsvarlig, vil vi forholde oss konstruktivt til det.

 

Håper dette var litt oppklarende. Ta kontakt igjen dersom dere har flere spørsmål.

 

Alt godt!

 

Vennlig hilsen

Erlend Kjærnsrød

Politisk rådgiver, Kristelig Folkeparti