20230603 125835

Oppdaterte stevneregler for NBJF

02.04.2024

Stevneregler for NBJF.

 

 1. Generelt

- Dette regelverk skal gjelde for årsmøteskytingen. De gjelder også i stevner i regi av NBJF eller

lokalklubber hvis man ikke har opplyst om spesielle regler i samband med innbydelse til stevne.

- Det er arrangøren sin oppgave å sjekke at sikkerhet er i varetatt. Likevel er det alle deltakere

sin plikt og å informere arrangøren hvis man oppdager noe som kan være en fare for sikkerheten.

 

 1. Klasser

- Det skal vare to hovedklasser for utstyr:

o Bue med siktemidler

o Bue uten siktemidler

 

- Aldersklasser er:

o Juniorklasse tom året man fyller 16 år

o Seniorklasse

 

 1. 3D bane

- Konkurransen skal bestå av minimum 24 mål - 3D dyr i naturlig størrelse og form og farge. Det er

fullt mulig å benytte 12 3-D dyr, men man må da gå to runder. Kravet er da at det skal være

forskjellige standplasser i runde 1 og 2.

- Dyr med både 2 og 3 treffsoner innen lungeregionen kan benyttes men hvis todelt treffsone, skal

dette merkes på målinformasjonen. Det vitale treffområde må være naturlig for det aktuelle dyret

og synlig fra standplassen.

- Dyrene skal plasseres i naturlig miljø. Det er opp til arrangør å bestemme hvilke størrelser man skal

ha på dyrene.

- Hver skyttergruppe skal bestå av 3 til 4 skyttere. Dyrene skal skytes i nummerrekkefølge, men

arrangør bestemmer startmål for hver pulje.

 Det skal være 2 skyte påler (rød, blå). Hver standplass som skal være nummerert.

 

 1. Sikkerhet

- Når man trekker opp buen for skyting, så skal det ikke trekkes over horisonten. Skytter er ansvarlig

for at det ikke befinner seg noen foran skytter før man trekker buen.

- Arrangøren er ansvarlig for at blinkene er forsvarlig plassert og at naturlig eller kunstig backstop er

god nok.

 

- Arrangøren er ansvarlig for at det er god merking i og utenfor banen for å varsle eventuelt ikke-

deltagende om at det foregår skyting i området.

- Det skal være førstehjelpsutstyr på banen.

 

 1. Skyting

- Det skal skytes 1 pil på hvert mål.

- Seniorer med sikte skyter fra rød påle.

- Seniorer uten sikte skyter fra blå påle.

- Juniorer med sikte skyter fra blå påle.

- Juniorer uten sikte skyter fra blå påle.

 

- Man skal skyte fra område med halvsirkel på radius 0,5 meter bak og siden om påle. Skytestilling er

valgfri.

- Det skal skytes på stillestående mål.

- Hvis annen skytters pil er i indre treffområde og er til hindring for neste deltaker, kan gruppen bli

enig internt om at man noterer score og fjerner pilen før neste skytter. Dette gjelder spesielt dyr

som er små å nærme standplass.

- Poengsum skal alltid noteres opp før pilene trekkes ut. Skyte rekkefølge skal rullere (den som skyter

først, skyter sist på neste mål) men skytterne med de lengste distansene skyter alltid først hvis det er

forskjellige klasser i gruppen.

 

 1. Skyteavstander

Skyteavstand til målet avgjøres av arrangør, men man oppfordres til å sette dyrene opp slik at

størrelsen på dyret passer til avstanden. Vinkel og evt andre faktorer bør også tas hensyn til.

 

 1. Testskyting

Det skal være satt opp en testskytebane med tavler og om mulig 3D dyr for oppvarming/testskyting i

god tid før konkurransen begynner.

 

 1. Skytterutstyr

Generelt:

- Alle buer opp til 80 lbs er tillatt.

- Det skal bare benyttes feltspisser.

- Håndkikkert er tillatt.

- Avstandsmåler er tillatt.

- Forbud mot å bruke spisser/insert som ikke passer 100 % mot pilskaft.

 

Buer uten siktemidler:

- Alle buetyper tillatt.

- Det er ikke tillatt å bruke noen form for mekanisk eller elektronisk avtrekkersystem.

- Lyddempende utstyr i streng er tillatt.

 

Buer med siktemidler:

- Alle buetyper er tillatt

- Alle typer siktemidler er tillatt.

- Peep og strengesikte er tillatt.

- En- eller flerpins sikte er tillatt.

- Lys til å opplyse siktepinner er tillatt.

- Stabilisator er tillatt, både front- og sidestabilisator.

- Ekstra vekter festet direkte på buen er tillatt.

- Mekaniske avtrekkere er tillatt.

- Strengedempere er tillatt.

- Forstørrelse opp til x6 er tillatt

 

 

 1. Bedømming av treff

- Indre hjertering gir 11 poeng

- Ytre hjertering gir 10 poeng

- Lungeregionen gir 8 poeng

- Kropp gir 5 poeng

- Miss gir 0 poeng

- Pil som berører linjen mellom to treffsoner gir høyeste poeng av sonene linjen berører

- Hvis pilen er borte i dyret men spretter videre regnes det som miss.

- Hvis pilen spretter tilbake mot skytter fra målet så må gruppen blir enig hvor den traff, evt. Om

skytteren skal skyte på nytt.

- Ved gjennomskyting må alle i gruppen være enige i at dette var tilfelle og bli enige om hvor i dyret

pilen traff. Denne poengsum registres på scorekortet.

- Treffer man en annen pil og pil blir stående i denne gir det samme poengsum som pilen som sitter

fast i dyret.

- Pil som treffer en annen pil og resulterer att pilen ikke treffer målet regnes som miss.

 

 1. Resultater

- Hvis lik poengsum regnes først antall ellvere, deretter regnes antall tiere og til slutt antall åttere.

Hvis det fremdeles er likt og dette gjelder bare plassering fra 1-3 plass, så blir det «shoot-off» med

en pil på vilkårlig mål som arrangøren bestemmer under maksimal skyteavstand og den som er

nærmest midten vinner. Skyte rekkefølge trekkes.

 

 1. Resultatkort

- Resultatkort skal inneholde minimum disse opplysninger:

o Skytterens Navn

o Skytterens Klubb

o Dato

o Mål nr.

o Kolonne for registrering av antall 11, 10, 8, 5 og miss etter hvert mål

o Poengsum totalt og antall 11, 10 og 8 totalt

o Signeringsfelt for skytter og markør.

 

 1. Premiering

- Det skal være minimum 1/4 premiering. Utover dette er det opp til arrangør å bestemme.

- Vandrepokal. Gis den til høyeste poengsum i seniorklasse i hver av klassene «bue med siktemidler,

og «bue uten siktemidler». For å kunne motta vandrepokal må man være betalende medlem av NBJF før

skytter stiller til start.

 

 1. Resultatliste.

- Skal være tilgjengelig for alle deltagere så fort som mulig etter at alle scorekort er innlevert.

Resultatlistene skal sendes NBJF for å legges tilgjengelig på hjemmesiden.

 

 1. Disiplinære forhold

Skytter som ikke følger regler eller anvisninger av arrangøren kan bli utvist fra området.

Bruk av rusmidler eller alkohol under stevnet forbudt. Deltakere som møter opp i synlig

beruset tilstand kan ikke delta på stevnet.

 

Stevneregler revidert. Mars 2024.