Her kan du lese mer om jaktmetoden og utstyret som benyttes. Buejakt er en moderne jaktmetode som er vanlig over hele verden. Kartet under viser i blått i hvilke områder i verden buejakt er tillatt.

PÅSTAND: Vi trenger ikke å jakte med primitive steinaldervåpen!

SVAR: Teknisk sett har buen utviklet seg i samme takt som andre jaktvåpen. Like lite som dagens rifler vurderes etter flintvåpenets effektivitet, skal jaktbuen vurderes etter sine forgjengere. Et jaktvåpen som, når man treffer riktig, er 100% dødelig kan ikke være særlig primitivt. Den som med primitivitet mener at pilen drives med muskelkraft og ikke en krutteksplosjon, bør tenke på at feller og snarer faktisk er lovlige jaktredskaper i Norge.

PÅSTAND: Buen er et svakt våpen med dårlig presisjon?

SVAR: En moderne jaktpil har like god gjennomslagskraft som kulen fra en storviltrifle. Det vet vi fra skytetester på bl.a. både levende og døde dyr. Under forutsetning for at jakt utøves innenfor de avstander som våpenet tillater, er treffsikkerheten for en jaktbue den samme som for en rifle. De fleste buejegere har på 20 meters avstand, den samme treffsikkerheten som en riflejeger har på 100 meter. Buejegeren skyter heller ikke på vilt i bevegelse og har derfor til sammenligning svært liten skadeskytingsprosent.

PÅSTAND: Det er dyremishandling å jakte med pil og bue.

SVAR: En pil som passerer gjennom brystet på et dyr avstedkommer et umiddelbart blodtrykksfall eller en rask utblødning. Dyret mister bevisstheten etter få sekunder og faller om. Statistikk viser at en tredjedel av bueskutt vilt løper mindre enn 25 meter etter at de er påskutt. En jaktpil gir ingen eller liten smertereaksjon hos det på skutte dyret. Det er vanlig at met beitende dyr bare ser opp et lite øyeblikk eter at det er truffet av en jaktpil, for så å falle om død noen sekunder senere. Situasjonen kan sammenlignes med når vi selv ikke merker at vi har skåret oss på noen skarpt før vi ser at blodet renner!

PÅSTAND: Risikoen for skadeskyting er større med bue enn med rifle

SVAR: Snarere tvert om. Dansk statistikk viser at skadeskytingsprosenten for buejakt er 5% for storvilt og 2% for småvilt. Ingen annen jaktform kan vise til tilsvarende lav skadeskytingsprosent. Ved dødelig skadeskyting med bue dør viltet like raskt eller raskere enn når det skadeskytes med rifle. Ved treff som ikke er dødelig vil et treff med jaktpil leges raskere og mer fullstendig, enn når det brukes en ekspanderende kule, ettersom pilspissen gir rene snittflater uten beinsplinter eller vevskader.

PÅSTAND: Buen er det perfekte våpen til tyvjakt.

SVAR: Ingen gidder å legge ned den krevende jobben en slik tjuvjakt ville bli. Først må man skaffe en bue som koster det samme som en rifle, så må man søke eksperthjelp for å trimme buen og velge riktige piler. Så må man trene i måneder for å lære seg å beherske våpenet og denne treningen må vedlikeholdes gjennom hele året. Så må man regne med å bruke mellom 10 og 20 ganger mer tid på å nedlegge et vilt med buen enn man måtte gjøre med kruttvåpen. Man må også regne med å snike seg inn på en tiendedel av den avstanden man trenger for å avfyre et sikkert rifleskudd. Man kan heller ikke skyte i mørket eller skyte innenfra en bil. Man må dessuten regne med å bli tatt ettersom pilen som brukes nokså enkelt lar seg spore.

PÅSTAND: God jaktetikk og respekt for viltet taler mot buejakt.

SVAR: Buejegeren viser respekt for viltet gjennom å jakte på naturens egne vilkår, uten å utnytte menneskets tekniske overlegenhet. Viltet har gode sjanser til å unnslippe, jegeren befinner seg dessuten godt innenfor viltes normale syn- og hørslesavstander, og er dermed svært eksponert for å bli avslørt. Buejegeren viser dessuten respekt for viltet ved å bruke et 100% dødelig våpen, som dessuten minimerer risikoen for lidelser ved et eventuelt skadeskudd. Tenker man etikk så taler det for buejakt og ikke mot!

PÅSTAND: Hvis man er så opptatt av å komme nær viltet før man feller det så går dette helt fint både med hagle og rifle.

SVAR: Helt riktig, men det har ingenting med buejakt å gjøre. Essensen med buejakt er ikke bare å komme nær viltet, men våpenets egenart gjør det til et absolutt krav man må mestre og derav må man lære en rekke teknikker for å lure viltet sanser. En god buejeger kommer svært ofte nær vilt, selv om det som regel ikke blir felling er han desto rikere på opplevelser. Man kan dra en parallell til sportsfiske: Hvorfor bruke fiskestang når man får mer fisk med garn? Buejakt er å jakte i absolutt stillhet uten å forstyrre roen i skogen.

DESSUTEN Buejakt er miljøvennlig i all sin form. Det brukes ikke bly eller andre miljøfarlige stoffer. Intet prosjektil legges igjen i skogen da pilene er enkle å finne og vandrer svært kort. Faren for prosjektiler på avveie m.t.p. rikosjetter er ikke-eksisterende. Det er ingen lydforurensing eller forstyrrelser av noe slag. Det er også nærmest umulig å overbeskatte noen bestand av vilt grunnet jaktformens vanskelighetsgrad.

En moderne bue er et kraftig våpen som kan felle større dyr. Moderne jaktspisser har skarpe blader og er designet for å effektivt felle viltet.