Vi gleder oss over hva de har fått til i Finland i år. Buejakten er utvidet til å gjelde flere dyrearter,

Her kan en lese om krav til buen og regler for skyteprøven.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om skjutprov
 
4) bågskytteprov ett skjutprov för jakt med pilbåge på dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort,
skogsvildren, rådjur, vildsvin och mufflon.
 
Som målfigur i provet i bågskytte används den löstagbara mittdelen på älgfiguren enligt
bilaga 1 till denna förordning. Diametern för träffområdet är 23 centimeter. Provet i bågskytte avläggs i valfri stående, sittande eller knästående ställning genom att
skytten skjuter tre pilar mot en målfigur på 18 meters avstånd. Bågskytteprovet ska avläggas
inom 180 sekunder räknat från det första skottet. Träffarna meddelas efter skottserien.
 
Den båge som används i bågskytteprovet ska uppfylla kraven i 20 § 2 mom. i jaktförordningen.
I provet får endast pilar med tavelspets användas.
 
 
20§
Allmänna krav på pilbåge
Endast vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta,
sumpbäver, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, hermelin,
iller, skogsmård, mink, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren,
mufflon och vildsvin samt fåglar som räknas till vilt liksom även icke fredade djur
får skjutas med pilbåge.
Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 newton (180 N) för spänning av bågen
får användas för att skjuta vilt.
Spetsen på en pil som används för att skjuta djur ska vara sådan att en lyckad träff är
omedelbart dödande. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver, kanadensisk bäver,
rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller vildsvin
ska på pilen användas en skärande spets vars diameter är minst 22 millimeter. Om
pilbåge används för att skjuta europeisk bäver eller kanadensisk bäver ska pilen dessutom
vara fäst till bågen med en lina.
Vid jakt med båge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren,
mufflon eller vildsvin får endast den vara skytt som har avlagt sådant skjutprov som avses
i 21 § i jaktlagen.
Bågskytteprov godkänns om alla
tre skott i skottserien åtminstone rör vid träffområdets yttre kant.
 
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2017.